Historie

De vereniging is opgericht op 16 januari 1936 ( vermeld in de Nederlandse Staatscourant van 29 december 1967).

In de verschillende buurten gingen telkens vele stemmen op om te komen tot oprichting van een begrafenisvereniging. Buurtbewoners hebben toen een vergadering belegd met de kerkvoogden. Toen is besloten een vergadering van dorpsgenoten in de kerk te houden.

Dit is in juni 1935 geschied. De vergadering stond onder leiding van de kerkvoogd dhr. Wiglema. Bij een proefstemming bleken ongeveer 50 personen voor een begrafenisvereniging
te zijn. Uit deze 50 personen is toen een commissie benoemd om met de kerkvoogdij
nogmaals een onderzoek in te stellen naar de kosten van een begrafenisvereniging
en verder de technische onderdelen na te gaan.

Deze commissie heeft 2 juni 1936 vergaderd met de kerkvoogdij. Verschillende
reglementen van de begrafenisverenigingen zijn toen besproken, doch om de opzet
niet al te grootscheeps te doen wordt besloten om voorlopig op het reglement van
het dorp Wier verder te bouwen.

Op 16 juni 1936 vindt er een grote vergadering in de kerk plaats en alle belangstellenden worden hierbij uitgenodigd.

Deze vergadering stond onder leiding van de kerkvoogd de heer W. Hovinga, die al spoedig na de opening het woord verleende aan
de rapporteur van de commissie de heer W. de Boer. Deze zette in een helder betoog uiteen. Uit het rapport bleek duidelijk dat de
commissie er veel werk van had gemaakt. Begroting in kostenberekening waren zeer precies opgezet. Toch bleek er nog al wat
tegenstand te bestaan. Verschillende sprekers voerden het woord. Dezen werden allen door de rapporteur beantwoord. Hierbij
verzocht hij tenslotte degenen die beslist niet met de begrafenisvereniging konden instemmen de kerk te verlaten.
Ongeveer de helft van de aanwezigen verliet toen het kerkgebouw. Het concept reglement werd daarna per artikel behandeld.
Na enige kleine correcties wordt het reglement in zijn
geheel goedgekeurd. Vervolgens werden er 5 bestuursleden, de heren W. de Boer, K. Keegstera, N. Hovinga, K.J. Kuperus en
J. v.d. Vliet, gekozen. Deze heren namen de benoeming aan. 51 leden hadden zich ondertussen opgegeven als lid.

In de loop der jaren is er ook in de begrafeniswereld veel veranderd. Een professionelere aanpak deed zijn intrede. Zo heeft de begrafenisvereniging op dit moment een 5 koppig bestuur dat uit 3 vrouwen en 2 heren bestaat. Tevens heeft de vereniging nog 4 eigen dragers.

Het gehele professionele gedeelte heeft het bestuur uitbesteed naar het uitvaart bedrijf Faber in Wommels. Sinds de vereniging geen eigen bode en mensen in dienst heeft voor de laatste nazorg, verzorgt dit bedrijf de begrafenissen en crematies naar volle tevredenheid. Op 31 december 2010 telde de vereniging 273 leden.