Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het op waardige wijze verzorgen van de uitvaart van leden, waarbij geen winstoogmerk wordt nagestreefd.
De vereniging is aangesloten bij De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland welk een overkoepelend orgaan is voor haar
aangesloten leden. De aangesloten verenigingen verzorgen bijna 50% van alle uitvaarten in Fryslân. Het kenmerk van deze verenigingen
is dat zij door stads- of dorpsgenoten bestuurd worden. Zij verzorgen al vele tientallen jaren de uitvaarten voor hun leden en
dorpsgenoten conform de wensen van de overledene en zonder winstoogmerk.

Dat willen zij ook voor u en uw naasten doen. Zo ook Uitvaartvereniging Marssum.

Spreekt dit u aan dan zult u lid moeten zijn van de Uitvaartvereniging Marssum.

Het doel en de grondslag van de vereniging is: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap onderlinge
hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen,
naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens
een voorwerpvan winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

De Uitvaartvereniging Marssum tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;

b. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het
verzorgen van een uitvaart;

c. met andere, op niet-commerciële basis werkzame, verenigingen of stichtingen, het uitvaartwezen behartigende, samen te werken;

d. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen;

e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Voor zover haar middelen dat toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de vereniging de kosten van een uitvaart voor haar leden
geheel of gedeeltelijk voorschieten. De nabestaanden van het lid zijn in dat geval verplicht deze kosten binnen de door het bestuur
te bepalen termijn terug te betalen, tenzij het bestuur anders beslist.
Met uitzondering van de terugbetalingsverplichting gaat de vereniging met haar leden geen contractuele verbintenissen aan. De overige
tussen de vereniging en haar leden bestaande verhoudingen worden – over en weer – gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen,
gebaseerd op verplichtingen van moraal en fatsoen. De leden van de vereniging hebben inspraak bij bepaling van het te voeren beleid,
de te betalen contributie en de vergoeding die op de nota in mindering wordt gebracht. De uitvaartvereniging is dus geen
verzekeringsmaatschappij.

Uitvaartvereniging Marssum werkt al vele jaren samen met Faber Uitvaartzorg in Wommels.

Faber Uitvaartzorg heeft gedurende deze jarenlange, professionele, samenwerking bewezen aan de doelstelling van Uitvaartvereniging
Marssum te voldoen. Faber Uitvaartzorg is lid van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen BGNU.
Indien de nabestaanden er de voorkeur aangeven de zorg van de uitvaart door een andere uitvaart onderneming te laten plaats vinden
dan dient men dit rechtstreeks kenbaar te maken aan Uitvaartvereniging Marssum te bereiken op de hieronder staande nummers.

Wie lid wil worden van de vereniging of meer informatie wil hebben kan zich wenden tot de secretaresse Mw.Z.Hiemstra-Smits
058-2542326 of per e-mail uitvaartver.marsum@live.nl of tot de voorzitter Mw.T.vd. Ploeg-Wagenaar 058-2542121