Klachtenprocedure

Een klacht dient men schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur van de vereniging.

Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen dient men de volgende zaken op te nemen in de brief:

• naam, adres en woonplaats
• een eventueel referentienummer en/of polisnummer van betrokkene
• de datum waarop u uw brief verstuurt
• een beschrijving van uw klacht
• eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.Hoe meer
relevante informatie wordt verstrekt, hoe beter de klacht is te beoordelen.

Binnen één week na ontvangst van de klacht ontvangt men een schriftelijke ontvangstbevestiging.In deze brief wordt men
geïnformeerd over degene bij wie de klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen de klacht wordt beoordeeld.
Er wordt naar gestreefd om dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt men hierover
schriftelijk bericht. Degene die de klacht behandelt kan tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.
Wanneer nodig kan externe deskundigheid worden ingewonnen.

Reactie op uw klacht.

Men ontvangt binnen drie weken een inhoudelijke reactie op de klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed
kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit
van het dossier. De vereniging doet er alles aan om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat
men het niet eens bent met de afwikkeling. Men heeft dan de mogelijkheid om zich te wenden tot:

• Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB EINDHOVEN
• Of per e-mail naar: ombudsman@uitvaart.nl
• De burgerlijke rechter.

Ombudsman.

Indien men het niet eens met de afwikkeling van de klacht, dan kan men binnen drie maanden na behandeling, uw klacht
voorleggen aan de Ombudsman. Voordat men de stap naar de Ombudsman zet, dient men de klachtenprocedure van de
vereniging te hebben doorlopen.Uitsluitend in geval van een niet-bindend advies is eeneventuele gang
naar de burgerlijke rechter daarna nog mogelijk.

Toezicht en beheer.

Binnen de vereniging is de voorzitter die toeziet op de naleving van de klachtenprocedure. Een overzicht van het aantal
klachten ontvangen, in behandeling, opgelost en doorverwezen dit jaar en vorig jaar) wordt jaarlijks gepresenteerd op de
ledenvergadering van de vereniging.