Algemene ledenvergadering 2017

Verslag van de jaarvergadering gehouden op woensdag 15 februari 2017.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom en hoopt op een goede vergadering.Vervolgens houden we 1 minuut stilte voor degenen die ons dit jaar zijn ontvallen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.Bericht van verhindering ontvangen van Thijs Spoelman, Adri Bouma en Jan Klaas Faber. De voorzitter deelt mee dat de consumpties voor rekening van de vereniging zijn.

3. Jaarverslag 2016 en verslag jaarvergadering 2016.De verslagen worden onveranderd goedgekeurd.

4. Financiële verslagen. Jos deelt voor de laatste keer de financiële overzichten uit. De exploitatie rekening laat zien dat de rente nog steeds laag is. Jos geeft uitleg met betrekking tot de financiële overzichten. Alles is helder en duidelijk. De vergadering heeft verder geen vragen.

5. Verslag kascommissie. Geziena Terpstra deelt mee dat alles zeer goed in orde was bevonden. Compliment aan Jos.

6. Nieuw kascommissie. Geziena wordt bedankt voor haar inzet. Harmen van der Ploeg blijft nog een jaar de boeken controleren. Jetske Herrema zal hem hierbij volgend jaar assisteren.

7.Voorstel verhoging ledenbijdrage over 2017.Door de te lage rente is er weinig aanwas van de tegoeden. Er zijn drie mogelijkheden:

  • verhoging van de ledenbijdrage
  • ledenkorting naar beneden
  • alles zo laten en elk jaar interen op het vermogen.

Dit laatste is volgens ons niet de bedoeling. Daarom stellen we voor om de bijdrage naar € 20,00 te verhogen. We moeten een dekkingsgraad van 105% houden, dan zit je altijd goed. We willen graag een tegemoetkoming van €1100,00 houden. We sluiten dan ook niet uit dat de contributie in de toekomst naar €25,00 gaat. Jos heeft alle mogelijkheden goed doorgenomen en we zijn dan ook van mening dat de verhoging gerechtvaardigd is. De vergadering gaat akkoord met de verhoging.

8.Vaststellen ledenbijdrage 2017.
Wordt vastgesteld op € 20,00 p.p.p.j.

9.Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval 2017.
Wordt vastgesteld op € 1100,00.

10.Vaststellen begroting 2017.
In de uitgedeelde begroting is Jos er reeds vanuit gegaan dat de contributie verhoging goedgekeurd zal worden. De begroting toont een negatief saldo.

11. Bestuursverkiezing
Jos is niet herkiesbaar. Hij is 70 jaar geworden en vindt het tijd om op te houden. Hij bedankt een ieder voor het vertrouwen dat hij al die jaren mocht ontvangen.

Tineke richt namens ons allemaal het woord tot hem. Jos was penningmeester in hart en nieren. De kwaliteiten van deze taak bezat hij. Hij was nl. erg precies, nauwkeurig en zeer correct in het bijhouden van de financiën. Jos wordt bedankt voor het uitvoeren van zijn taak de afgelopen 10 jaar. Tineke overhandigd hem een bos bloemen, een fles beerenburg en een uitnodiging voor een etentje.

Anja van Houten heeft zich kandidaat gesteld. Met algemene stemmen wordt zij gekozen en zal voortaan het penningmeesterschap op haar nemen.

Henk vertelt eerst even, voordat we aan de rondvraag beginnen, wat het project van de NHL student inhoud en hoe ver dit is. De NHL student heeft als afstudeer project een onderzoek gestart naar de leefbaarheid in de toekomst voor de uitvaartverenigingen.

Diverse verenigingen zullen onder hun leden tussen de 30 en 40 jaar een enquête houden.

De uitkomst hiervan komen in modellen te staan en we hopen met deze analyse  te weten te komen wat we  moeten doen om de  leefbaarheid van de verenigingen op peil te houden. Met dit onderzoek hopen we handvaten te krijgen waar we verder mee kunnen. Geziena vraagt of we nieuwe inwoners ook een bezoek brengen. De voorzitter antwoordt dat we dit niet doen en vraagt aan de oud voorzitter Scheenstra of zij dit wel deden vroeger. Ook hij geeft een ontkennend antwoord. Marijke Posseth merkt nog op dat het vroeger vanzelfsprekend was om lid te worden van de plaatselijke uitvaartvereniging maar dat de mensen tegenwoordig meer mogelijkheden worden geboden om een uitvaart goed te regelen.

De heer Sietse Posthumus vraagt of er nog onderhoud aan het hokje bij de consistorie gepleegd moet worden. De voorzitter antwoordt dat de kerk nu het hokje onderhoud.

13. Het is 21.00 uur. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn en haar inbreng en wenst een ieder wel thuis.