Ledenvergadering 17 Maart

Uitnodiging voor leden en niet-leden.

Op dinsdag 17 maart 2020 houdt de vereniging haar jaarvergadering. Deze vergadering vindt plaats in dorpshuis Nij Franjum en begint om 19.30 uur.

Dit jaar hebben we getracht,in samenwerking met Dorpsbelang, een interessante lezing te organiseren die mede mogelijk gemaakt wordt door bijdragen van de Gemeente Waadhoeke en Uitvaartcentrum Andringa State.

Wij hebben deze keer de heer Sander van der Meer uitgenodigd, om ons meer te vertellen over digitale nazorg. De lezing begint om 20.30 uur.

Welke rechten heb je als nabestaanden op abonnementen, accounts en e-mails van de overledene? Hoe zit het met de privacy na overlijden en wat kan of moet je zelf nu al regelen voor als je er straks niet meer bent? Tijdens deze presentatie krijg je inzichten in wet- en regelgeving en wat de huidige mogelijkheden en valkuilen zijn in deze digitale tijd. Een levendige presentatie waar emotie en humor elkaar afwisselen met recente voorbeelden en praktische tips die je nu al aan het denken zetten.

De presentatie wordt verzorgd door de heer Sander van der Meer, afkomstig uit de forensische opsporing, gastdocent voor uitvaartopleidingen en geregeld te horen en te zien op radio en TV. Met Digitale Nazorg ondersteunt hij niet alleen nabestaanden bij toegang tot de digitale erfenis, online nalatenschap en dierbare data op apparatuur of in de cloud van de overledene, maar adviseert hij ook de Tweede Kamer over deze items in  nieuwe wetgeving.

Digitale nazorg helpt nabestaanden bij het beëindigen van on- en offline diensten.”

Wees van harte welkom op onze jaarvergadering.
Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen op deze avond.
U bent welkom om 19.30 uur in Nij Franjum.
Wilt u alleen de lezing bijwonen, loop gerust om 20.15 uur binnen.
We verwelkomen u met een kopje koffie/thee.
Graag tot ziens op dinsdagavond 17 maart.

Het Bestuur

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 2019. – Jaarverslag 2019.
 4. Financieel verslag 2019 van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Benoemen nieuw lid kascommissie.
 7. Vaststellen ledenbijdrage over 2020.
 8. Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2020.
    (een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart daadwerkelijk door / via ons wordt verzorgd)
 9. Vaststellen begroting 2020.
 10. Nieuwe rekenmethode voor nieuwe leden.
 11. Wijziging statuten/huishoudelijk reglement [Zie concept hieronder]
 12. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar : Zwaantje Hiemstra. Het bestuur stelt voor om mevrouw Jildou van der Ploeg als nieuw bestuurslid te benoemen.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
 13. Rondvraag.
 14. PAUZE
 15. De heer Sander van der Meer van Digitale Nazorg.
 16. Sluiting.

Graag tot ziens,

Het Bestuur.