Jaarvergadering Uitvaartvereniging Marssum

Nagekomen bericht 20 oktober 2020: Vanwege de perikelen rondom het Coronavirus zijn we genoodzaakt de vergadering te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Nadere berichten volgen.

Het niet houden van de ledenvergadering is erg lastig. Zonder ledenvergadering is het niet mogelijk de jaarcijfers vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen, kan er geen bestuurswisseling plaatsvinden of kunnen er geen besluiten genomen worden waarmee de leden in moeten stemmen (b.v. de statutenwijzigingen).
Het bestuur van de Uitvaartvereniging Marssum nodigt u daarom uit om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden in Nij Franjum op dinsdag 27 oktober 2020 aanvang  20.00 uur. Ingang Uniastrjitte.

We willen graag weten wie deze vergadering bij komt wonen. Graag opgeven voor 23 oktober bij Tineke v.d. Ploeg tel. 058-2542121 of naar het mail adres: uitvaartver.marsum@live.n

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Verslagen secretaris: jaarvergadering 2019 en jaarverslag 2019.
 4. Financieel verslag 2019 van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Benoemen nieuw lid kascommissie.
 7. Vaststellen ledenbijdrage over 2020.
 8. Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2020.(een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart daadwerkelijk door / via ons wordt verzorgd)   
 9. Vaststellen begroting 2020.
 10. Nieuwe rekenmethode voor nieuwe leden.
 11. Wijziging statuten/huishoudelijk regelement.
 12. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar : Zwaantje Hiemstra-Smits
  Het bestuur stelt voor om mevrouw Jildou van der Ploeg als nieuw bestuurslid te benoemen.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Het bestuur.

Voorts vragen wij u het bijgaande Corona Protocol in acht te nemen. De basisregels van het RIVM zijn leidend. In hoofdzaak betekent dit:

 • Was vaak je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij verkoudheid en/of koorts.

Daarnaast heeft Nij-Franjum een eigen protocol, gebaseerd op de situatie ter plekke. De belangrijkste regels hiervan zijn:

 • De toegang is aan de Uniastrjitte.
 • Volg de aangegeven looproute binnen het dorpshuis.
 • Was of desinfecteer je handen bij binnenkomst. Iedere ruimte is voorzien van desinfectiemateriaal.
 • De garderobe is gesloten, houd je jas bij je.
 • De toiletten zijn voor maximaal 2 personen tegelijk toegankelijk. De wachtruimte is in de foyer.
 • De bar, keuken en magazijn is alleen toegankelijk voor de vrijwilliger.
 • De stoelen worden op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst.
 • Betalingen dienen zo mogelijk met PIN/contactloos te worden gedaan.
 • Het maximaal aantal bezoekers moet bekend zijn bij het bestuur.

Daarnaast hebben wij als bestuur van de Uitvaartvereniging onze eigen verantwoordelijkheid, zoals:

 • Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag.
 • Loop niet onnodig rond in het gebouw.
 • De aanwezigheid is ieders eigen verantwoordelijkheid. Er kan dus nooit enige vorm van schade worden geclaimd bij zowel de vereniging als bij Nij-Franjum.

Blijf thuis bij verkoudheid en/of koorts.