Uitnodiging voor leden en niet-leden

Op woensdagavond 13 maart 2019 houdt de vereniging haar jaarvergadering. Deze vergadering vindt plaats in dorpshuis Nij Franjum en begint om 20.00 uur.

Vanwege de vele positieve reacties heeft het bestuur óók dit jaar weer een spreker uitgenodigd op haar jaarvergadering.Wij hebben deze keer notaris Koelma van Jelsma Koelma Notarissen en juridische adviseurs uitgenodigd die bereid is ons meer te vertellen over erven en het erfrecht.

Vragen zoals bijvoorbeeld: wie zijn erfgenamen…., wie regelt de erfenis met of zonder testament…., moet ik een erfenis verwerpen of aanvaarden…., hoe werkt de procedure bij beneficiair aanvaarden van een erfenis……of hoe kan ik een erfenis verwerpen ?Allemaal vragen waar we gelukkig niet iedere dag mee in aanraking komen maar die zeker nuttig zijn om te weten.

Daarom: wees van harte welkom op onze jaarvergadering. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen op deze avond.

U bent welkom om 20.00 uur in Nij Franjum. Wilt u alleen de lezing bijwonen, loop gerust om 20.30 uur binnen.

Graag tot ziens op woensdagavond 13 maart.

Het Bestuur.

Agenda jaarvergadering 2019

Uitvaartvereniging Marssum

Het bestuur van de Uitvaartvereniging Marssum nodigt u uit de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden in Nij Franjum op woensdag 13 maart 2019.

Aanvang  20.00 uur.

Agenda:

 •   1.  Opening.
 •   2.  Mededelingen en ingekomen stukken.
 •   3.  Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 2018.
 • 3.1  -Jaarverslag 2018.
 •   4.  Financieel verslag 2018 van de penningmeester.
 •   5.  Verslag van de kascommissie.
 •   6.  Benoemen nieuw lid kascommissie.
 •   7.  Vaststellen ledenbijdrage over 2019.
 •   8.  Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2019.
 •         (een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart daadwerkelijk door / via ons wordt verzorgd)        
 •   9.  Vaststellen begroting 2019.
 • 10. Bestuursverkiezing:
 •        Aftredend en niet herkiesbaar : Adriana Breuker. 
 •        Aftredend en herkiesbaar         : Tineke van der Ploeg – Wagenaar. 
 •        Het bestuur stelt voor om de heer Pieter Dirk Sikkema als nieuw bestuurslid te benoemen.
 •        Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
 • 11. Rondvraag.
 • PAUZE
 • Vanwege de vele positieve reacties heeft het bestuur ook dit jaar weer een spreker uitgenodigd.
 • Notaris Koelma van Jelsma Koelma Notarissen en juridische adviseurs zal ons deze avond meer vertellen over erven en het erfrecht.
 • 12. Sluiting

Graag tot ziens,  

Het bestuur.

Voorlichtingsavond Euthanasie

Op woensdagavond 7 maart is er na de jaarlijkse ledenvergadering op  initiatief van de Uitvaartvereniging Marssum een voorlichting avond gehouden met als onderwerp euthanasie. Gelet op de actualiteit en de discussies die er gevoerd worden rond een “voltooid leven“ leek dit ons een goede reden om onze huisarts dr. Dooren te benaderen met de vraag of hij bereid was hier meer over te vertellen.

Gelet op het aantal aanwezigen mogen we stellen dat we hiermee in een behoefte hebben voorzien. Dr. Dooren heeft op nuchtere maar op weloverwogen wijze verteld welke middelen er bestaan om euthanasie toe te passen, waarom en in welke gevallen het toegepast kan worden, welke bepalingen er zijn, wie er aan te pas komen en niet onbelangrijk de menselijke aspecten die hierbij een rol spelen zowel voor de patiënt zelf maar ook voor de nabestaanden.

Voor de geïnteresseerden was het een heldere avond. Voor het bestuur wellicht reden om bij een volgende jaarvergadering eens een andere spreker
uit te nodigen rondom het onderwerp overlijden.

Lezing euthanasie

Uitnodiging voor leden en niet-leden
van de Uitvaartvereniging van Marssum.

Op woensdagavond 7 maart 2018 houdt de vereniging haar jaarvergadering. Deze vergadering vindt plaats in dorpshuis Nij Franjum en begint om 20.00 uur. Na de vergadering zal de heer D. Dooren een onderwerp onder de aandacht brengen waar we allemaal op de een of andere manier mee te maken kunnen krijgen. Het thema van deze lezing is euthanasie.
Letterlijk betekent het woord euthanasie ”een goede dood”, deze betekenis stamt af van het Grieks. De definitie van euthanasie zoals wij die kennen, bestaat nog niet zo lang. Pas in 1985 kwam er duidelijkheid over het onderwerp euthanasie.
De heer Dooren zal onderwerpen behandelen zoals:
Wat is euthanasie en welke rol speelt de arts hierin. Wat is een euthanasieverklaring en waar dient dit voor.
Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen op deze avond.
De Uitvaartvereniging nodigt haar leden en niet-leden uit om de jaarvergadering bij te wonen.

U bent welkom om 20.00 uur in Nij Franjum.
Wilt u alleen de lezing bijwonen, loop gerust om 20.45 uur binnen.

Graag tot ziens op woensdagavond 7 maart.

Het Bestuur.

Jaarlijkse Ledenvergadering

Uitvaartvereniging Marssum houdt op woensdag 7 maart 2018 haar
jaarlijkse ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats in Nij Franjum.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1.Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3.Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 2017
-Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag 2017 van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoemen nieuw lid kascommissie
7. Vaststellen ledenbijdrage over 2018
8. Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2018
(een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart daadwerkelijk
door / via ons wordt verzorgd)
9. Vaststellen begroting 2018
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend : Adriana Breuker – niet herkiesbaar
Het bestuuris op zoek naar een kandidaat . Bent u nieuwsgierig naar het reilen en
zeilen van de vereniging, ga in gesprek met één van de bestuursleden en wordt
overtuigd van het belang om de vereniging in stand te houden.
11. Rondvraag
PAUZE
De avond wordt vervolgd met een lezing over euthanasie door de heer D. Dooren.
12. Sluiting

Graag tot ziens.

Het bestuur.