Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In 2019 ontvielen ons 4 leden door overlijden op:

25 april mevr. T. Kuperus, Marsum                          75 jaar

11 mei de heer De Boer, Wommels                         92 jaar

20 november mevr. L. Wagenaar, Marsum            49 jaar

20 november mevr. M. Hamstra, Menaam            88 jaar

Onze jaarvergaderingen beginnen we dan ook met 1 minuut stilte om hen te herdenken.

Als bestuur kwamen we 3 keer bij elkaar om de zaken van de vereniging goed te behartigen. Daarnaast gingen er bestuursleden naar de vergaderingen van de Federatie in Oosterbierum en Sneek. Onderwerpen die zoal besproken worden is de rekenrente, het collectief aanpassen van de statuten en de huishoudelijke regelementen en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

In 2019 is een nieuwe actuariële berekening gemaakt.   De actuaris Voois heeft de boekhouding gecontroleerd. De uitslag van dit onderzoek is dat de vereniging een dekkingsgraad heeft van 148%.

De financiële positie voldoet (ruim) aan de minimale ondergrens van de dekkingsgraad van 105%.

De gemiddelde leeftijd van de volwassen leden is 55 jaar voor mannen en 60 jaar voor vrouwen, wat in vergelijking met de vorige situatie gemiddeld 2 jaar is toegenomen. Dit betekend dat er enige vergrijzing is opgetreden dat aandacht vraagt. De actuariële voorziening voorziet echter in de financiële borging van de bestaande leden. Het is belangrijk dat de vereniging jongeren blijft aantrekken om zo de vergrijzing tegen te kunnen gaan.

Thijs Spoelman is verhuisd en bedankte als drager. De vereniging telt nog drie dragers. Te weten Ale de Vries, Jacob Helbig en Jappie van Wier. We hebben een paar dorpsgenoten benaderd en een oproep gedaan op de site van Marsum om de open vacatures op te vullen. We hebben één reactie mogen ontvangen. Deze persoon wil zich meer specialiseren in het uitvoerende gedeelte. Dit kunnen wij niet bieden omdat de uitvaarten geheel door uitvaartcentrum Faber worden verzorgd. Het zoeken naar vrijwillige dragers zetten we voort.

De vereniging telde op 31 december 2019 224 leden 18 jaar en ouder en 31 leden jonger dan 18 jaar.

Zwaan Hiemstra (secr).