Jaarvergadering 2019

Verslag van de jaarvergadering woensdag 13 maart 2019 in Nij Franjum.

1. Opening.

     De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Zij is blij met de opkomst ondanks de storm.

     Vervolgens houden we 1 minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

    Bericht van verhindering ontvangen van Maaike Dijkstra, Jacob Helbig en Jos van Wieren.

    Koffie/thee en drankje zijn voor rekening van de vereniging.

De voorzitter vraagt toestemming aan de vergadering om de familie Van Poppel uit het ledenbestand te schrijven. Dit i.v.m. het niet betalen van de contributie. Op alle correspondentie die is uitgevoerd hebben we geen reactie op ontvangen. De vereniging is niet op hoogte van het nieuwe woonadres. De vergadering heeft geen bezwaar.

We zijn op zoek naar dragers. Door het overlijden van Jan Wytse Beetstra en de verhuizing van Thijs Spoelman hebben we nu nog 3 dragers tot onze beschikking.

De Federatie heeft de statuten onder de loep genomen. Deze zijn verouderd en worden aangepast.

3. Verslagen secretaris.

     Het verslag van de jaarvergadering en het jaarverslag 2018 worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag van de penningmeester.

Anja meldt dat het boekjaar toch nog met een positief saldo is afgesloten. Reden, weinig sterfgevallen in 2018. De financiƫle overzichten worden doorgenomen met de aanwezigen. Er zijn geen opmerkingen.

5. Verslag van de kascommissie.

Jos van Wieren en Jetske Herrema hebben de boeken gecontroleerd. Jetske deelt mee dat alles dik in orde was. Ze stelt dan ook voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt met applaus van de vergadering aangenomen.

6. Benoemen nieuw kascommissie lid.

Jetske heeft twee keer de boekhouding gecontroleerd. Tineke bedankt haar voor haar inzet. Adri Bouma zal haar plaats innemen en gaat samen met Jos van Wieren volgend jaar de boekhouding controleren.

7 en 8. Vaststellen ledenbijdrage en tegemoetkoming 2019.

   De bijdragen blijven gelijk.

9. Vaststellen begroting 2019.

De begroting wordt doorgesproken. De rentevergoeding blijft laag. Elk jaar bekijken we de contributie en de tegemoetkoming. Nieuwe jongere leden zou mooi zijn. Adri Bouma antwoordt dat de jeugd zich verzekerd bij de grotere verzekeringsmaatschappijen. We zijn dit met haar eens. Het blijft moeilijk om nieuwe leden te trekken.

10. Bestuursverkiezing.

Adriana verlaat het bestuur. Zij werd gekozen op 30 januari 2008. In 2017 gaf Adriana aan te willen stoppen met haar bestuursfunctie. Op dat moment konden we geen vervanger voor haar vinden en zodoende gaf Adriana te kennen nog wel een jaar te willen doorgaan. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor de jaren waarin zij haar inzet heeft gegeven als bestuurslid.

Adriana was de persoon binnen het bestuur die o.a. zorgde voor mondelinge reclame om vooral de jaarvergaderingen bij te wonen. Als dank heeft het bestuur wat lekkers voor haar meegenomen en wordt haar een etentje aangeboden.

Voorstel van het bestuur is om Pieter Dirk Sikkema te benoemen als nieuw bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en we verwelkomen hem dan ook met een hartelijk applaus in het bestuur. Vervolgens stelt Pieter Dirk  zich voor aan de vergadering. Tineke, onze voorzitter en sinds 1999 toegetreden tot het bestuur, heeft aangegeven dat zij herkiesbaar is. Ook zij wordt benoemd voor een nieuwe periode met applaus.

11. Rondvraag.

Mevrouw Fokela Grond wil weten als er nieuwe leden toetreden tot de vereniging zij ook de volledige tegemoetkoming uitgekeerd krijgen bij een overlijden. De voorzitter antwoordt dat bij een nieuw lidmaatschap gevraagd wordt of het nieuwe lid een vastgesteld percentage, voor die jaren dat zij niet lid waren van de vereniging, in wil leggen. Wordt dit geldbedrag overgemaakt dan heeft die persoon recht op 100% tegemoetkoming. Gaat men niet akkoord met het intree bedrag, dan heeft  men recht op een vast gesteld percentage van de tegemoetkoming bij overlijden.

We houden een kleine pauze waarin een ieder wordt voorzien van drinken. De voorzitter introduceert de heer Koelma  van Jelsma Koelma Notarissen en juridische adviseurs. De heer Koelma vertelt deze avond ons het wel en wee van erven en het erfrecht.

12. Sluiting.

Nadat vele onderwerpen en vragen voorbij kwamen die de heer Koelma op duidelijke wijze heeft uitgelegd bedankt de voorzitter hem hartelijk en overhandigt de notaris een emmer met versnaperingen.

Het is ondertussen 22.15 uur en de voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis toe. Graag tot volgend jaar.