Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

In 2020 ontvielen ons 5 leden door overlijden:

Mevr. S. Veenstra                           6 januari              71 jaar

Dhr. M. Hovenga                            30 april                63 jaar

Dhr. S. van Wieren                         18 juli                   87 jaar

Mevr. T. Steenaart-de Vries         4 november        88 jaar

Mevr. T. van Wieren-Looyenga   25 december      86 jaar

Onder het genot van koffie/thee met wat lekkers kwam het bestuur 29 januari bijeen in de keuken van Pieter Dirk. Onze jaarvergadering hadden we gepland op 17 maart met als gastspreker de heer Sander van der Meer. De heer Van der Meer is afkomstig uit de forensische opsporing, tevens gastdocent voor uitvaartopleidingen en ook is hij geregeld te horen en te zien op radio en tv. Met Digitale nazorg ondersteunt hij niet alleen nabestaanden bij toegang tot de digitale erfenis, online nalatenschap en dierbare data op apparatuur of in de cloud van de overleden maar adviseert hij ook de tweede kamer over dit item in de nieuwe wetgeving.  Helaas kon deze avond niet plaatsvinden.  Het corona virus sloeg dusdanig om zich heen dat ook Nederland in lockdown moest. Premier Rutte meldde op zondag 15 maart dat o.a. alle uitgaansgelegenheden, sportclubs en zwembaden vanaf 18.00 uur hun deuren moesten sluiten. Na de zomervakantie leek het beter te gaan met deze pandemie. Het bestuur vergaderde op 29 september voor de eerste keer via whats app video verbinding omdat het nog niet was toegestaan om met 5 personen in een ruimte te zitten. Op deze avond besloten we om de uitgestelde jaarvergadering te houden op dinsdag 27 oktober. Bij de uitnodiging aan de leden werd een corona protocol meegestuurd. Enige richtlijnen waren o.a. : Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, schud geen handen, hoest en nies in je elle boog enz. Helaas werden er weer vele mensen met het virus besmet in ons land, kwamen er weer strengere maatregelen en kon wederom de vergadering niet plaatsvinden.

Ook de vergaderingen van de Federatie gingen niet door. Een jaar met weinig mogelijkheden. Geen terras, theater, musea bezoekjes. Thuiswerken als je werk het toeliet. Weinig sociale ontmoetingen. De puzzels van 1000 stukjes werden weer massaal aangeschaft enz. Het was oppassen geblazen. Ik denk aan die mensen die in deze periode met een overlijden  van een van hun naasten te maken kregen. Afscheid nemen werd niet meer in grote groepen toegestaan. Uitvaartverzorgers moesten andere manieren bedenken om toch op een fijne manier afscheid te kunnen nemen van de dierbaren. Huidhonger werd een woord want iemand even knuffelen was er niet meer bij. Anderhalvemetersamenleving werd het woord van 2020.

Als nieuw lid is ingeschreven de heer L. Miedema.

Tot slot van dit overzicht heeft de vereniging  op 31 december  218 leden 18 jaar en ouder en  31 leden jonger dan 18 jaar.

Zwaan Hiemstra (secr)

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In 2019 ontvielen ons 4 leden door overlijden op:

25 april mevr. T. Kuperus, Marsum                          75 jaar

11 mei de heer De Boer, Wommels                         92 jaar

20 november mevr. L. Wagenaar, Marsum            49 jaar

20 november mevr. M. Hamstra, Menaam            88 jaar

Onze jaarvergaderingen beginnen we dan ook met 1 minuut stilte om hen te herdenken.

Als bestuur kwamen we 3 keer bij elkaar om de zaken van de vereniging goed te behartigen. Daarnaast gingen er bestuursleden naar de vergaderingen van de Federatie in Oosterbierum en Sneek. Onderwerpen die zoal besproken worden is de rekenrente, het collectief aanpassen van de statuten en de huishoudelijke regelementen en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

In 2019 is een nieuwe actuariële berekening gemaakt.   De actuaris Voois heeft de boekhouding gecontroleerd. De uitslag van dit onderzoek is dat de vereniging een dekkingsgraad heeft van 148%.

De financiële positie voldoet (ruim) aan de minimale ondergrens van de dekkingsgraad van 105%.

De gemiddelde leeftijd van de volwassen leden is 55 jaar voor mannen en 60 jaar voor vrouwen, wat in vergelijking met de vorige situatie gemiddeld 2 jaar is toegenomen. Dit betekend dat er enige vergrijzing is opgetreden dat aandacht vraagt. De actuariële voorziening voorziet echter in de financiële borging van de bestaande leden. Het is belangrijk dat de vereniging jongeren blijft aantrekken om zo de vergrijzing tegen te kunnen gaan.

Thijs Spoelman is verhuisd en bedankte als drager. De vereniging telt nog drie dragers. Te weten Ale de Vries, Jacob Helbig en Jappie van Wier. We hebben een paar dorpsgenoten benaderd en een oproep gedaan op de site van Marsum om de open vacatures op te vullen. We hebben één reactie mogen ontvangen. Deze persoon wil zich meer specialiseren in het uitvoerende gedeelte. Dit kunnen wij niet bieden omdat de uitvaarten geheel door uitvaartcentrum Faber worden verzorgd. Het zoeken naar vrijwillige dragers zetten we voort.

De vereniging telde op 31 december 2019 224 leden 18 jaar en ouder en 31 leden jonger dan 18 jaar.

Zwaan Hiemstra (secr).

Jaarvergadering 2019

Verslag van de jaarvergadering woensdag 13 maart 2019 in Nij Franjum.

1. Opening.

     De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Zij is blij met de opkomst ondanks de storm.

     Vervolgens houden we 1 minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

    Bericht van verhindering ontvangen van Maaike Dijkstra, Jacob Helbig en Jos van Wieren.

    Koffie/thee en drankje zijn voor rekening van de vereniging.

De voorzitter vraagt toestemming aan de vergadering om de familie Van Poppel uit het ledenbestand te schrijven. Dit i.v.m. het niet betalen van de contributie. Op alle correspondentie die is uitgevoerd hebben we geen reactie op ontvangen. De vereniging is niet op hoogte van het nieuwe woonadres. De vergadering heeft geen bezwaar.

We zijn op zoek naar dragers. Door het overlijden van Jan Wytse Beetstra en de verhuizing van Thijs Spoelman hebben we nu nog 3 dragers tot onze beschikking.

De Federatie heeft de statuten onder de loep genomen. Deze zijn verouderd en worden aangepast.

3. Verslagen secretaris.

     Het verslag van de jaarvergadering en het jaarverslag 2018 worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag van de penningmeester.

Anja meldt dat het boekjaar toch nog met een positief saldo is afgesloten. Reden, weinig sterfgevallen in 2018. De financiële overzichten worden doorgenomen met de aanwezigen. Er zijn geen opmerkingen.

5. Verslag van de kascommissie.

Jos van Wieren en Jetske Herrema hebben de boeken gecontroleerd. Jetske deelt mee dat alles dik in orde was. Ze stelt dan ook voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt met applaus van de vergadering aangenomen.

6. Benoemen nieuw kascommissie lid.

Jetske heeft twee keer de boekhouding gecontroleerd. Tineke bedankt haar voor haar inzet. Adri Bouma zal haar plaats innemen en gaat samen met Jos van Wieren volgend jaar de boekhouding controleren.

7 en 8. Vaststellen ledenbijdrage en tegemoetkoming 2019.

   De bijdragen blijven gelijk.

9. Vaststellen begroting 2019.

De begroting wordt doorgesproken. De rentevergoeding blijft laag. Elk jaar bekijken we de contributie en de tegemoetkoming. Nieuwe jongere leden zou mooi zijn. Adri Bouma antwoordt dat de jeugd zich verzekerd bij de grotere verzekeringsmaatschappijen. We zijn dit met haar eens. Het blijft moeilijk om nieuwe leden te trekken.

10. Bestuursverkiezing.

Adriana verlaat het bestuur. Zij werd gekozen op 30 januari 2008. In 2017 gaf Adriana aan te willen stoppen met haar bestuursfunctie. Op dat moment konden we geen vervanger voor haar vinden en zodoende gaf Adriana te kennen nog wel een jaar te willen doorgaan. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor de jaren waarin zij haar inzet heeft gegeven als bestuurslid.

Adriana was de persoon binnen het bestuur die o.a. zorgde voor mondelinge reclame om vooral de jaarvergaderingen bij te wonen. Als dank heeft het bestuur wat lekkers voor haar meegenomen en wordt haar een etentje aangeboden.

Voorstel van het bestuur is om Pieter Dirk Sikkema te benoemen als nieuw bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en we verwelkomen hem dan ook met een hartelijk applaus in het bestuur. Vervolgens stelt Pieter Dirk  zich voor aan de vergadering. Tineke, onze voorzitter en sinds 1999 toegetreden tot het bestuur, heeft aangegeven dat zij herkiesbaar is. Ook zij wordt benoemd voor een nieuwe periode met applaus.

11. Rondvraag.

Mevrouw Fokela Grond wil weten als er nieuwe leden toetreden tot de vereniging zij ook de volledige tegemoetkoming uitgekeerd krijgen bij een overlijden. De voorzitter antwoordt dat bij een nieuw lidmaatschap gevraagd wordt of het nieuwe lid een vastgesteld percentage, voor die jaren dat zij niet lid waren van de vereniging, in wil leggen. Wordt dit geldbedrag overgemaakt dan heeft die persoon recht op 100% tegemoetkoming. Gaat men niet akkoord met het intree bedrag, dan heeft  men recht op een vast gesteld percentage van de tegemoetkoming bij overlijden.

We houden een kleine pauze waarin een ieder wordt voorzien van drinken. De voorzitter introduceert de heer Koelma  van Jelsma Koelma Notarissen en juridische adviseurs. De heer Koelma vertelt deze avond ons het wel en wee van erven en het erfrecht.

12. Sluiting.

Nadat vele onderwerpen en vragen voorbij kwamen die de heer Koelma op duidelijke wijze heeft uitgelegd bedankt de voorzitter hem hartelijk en overhandigt de notaris een emmer met versnaperingen.

Het is ondertussen 22.15 uur en de voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis toe. Graag tot volgend jaar.