Agenda jaarvergadering 2019

Uitvaartvereniging Marssum

Het bestuur van de Uitvaartvereniging Marssum nodigt u uit de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden in Nij Franjum op woensdag 13 maart 2019.

Aanvang  20.00 uur.

Agenda:

 •   1.  Opening.
 •   2.  Mededelingen en ingekomen stukken.
 •   3.  Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 2018.
 • 3.1  -Jaarverslag 2018.
 •   4.  Financieel verslag 2018 van de penningmeester.
 •   5.  Verslag van de kascommissie.
 •   6.  Benoemen nieuw lid kascommissie.
 •   7.  Vaststellen ledenbijdrage over 2019.
 •   8.  Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2019.
 •         (een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart daadwerkelijk door / via ons wordt verzorgd)        
 •   9.  Vaststellen begroting 2019.
 • 10. Bestuursverkiezing:
 •        Aftredend en niet herkiesbaar : Adriana Breuker. 
 •        Aftredend en herkiesbaar         : Tineke van der Ploeg – Wagenaar. 
 •        Het bestuur stelt voor om de heer Pieter Dirk Sikkema als nieuw bestuurslid te benoemen.
 •        Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
 • 11. Rondvraag.
 • PAUZE
 • Vanwege de vele positieve reacties heeft het bestuur ook dit jaar weer een spreker uitgenodigd.
 • Notaris Koelma van Jelsma Koelma Notarissen en juridische adviseurs zal ons deze avond meer vertellen over erven en het erfrecht.
 • 12. Sluiting

Graag tot ziens,  

Het bestuur.