Uitnodiging voor leden en niet-leden

Op woensdagavond 13 maart 2019 houdt de vereniging haar jaarvergadering. Deze vergadering vindt plaats in dorpshuis Nij Franjum en begint om 20.00 uur.

Vanwege de vele positieve reacties heeft het bestuur óók dit jaar weer een spreker uitgenodigd op haar jaarvergadering.Wij hebben deze keer notaris Koelma van Jelsma Koelma Notarissen en juridische adviseurs uitgenodigd die bereid is ons meer te vertellen over erven en het erfrecht.

Vragen zoals bijvoorbeeld: wie zijn erfgenamen…., wie regelt de erfenis met of zonder testament…., moet ik een erfenis verwerpen of aanvaarden…., hoe werkt de procedure bij beneficiair aanvaarden van een erfenis……of hoe kan ik een erfenis verwerpen ?Allemaal vragen waar we gelukkig niet iedere dag mee in aanraking komen maar die zeker nuttig zijn om te weten.

Daarom: wees van harte welkom op onze jaarvergadering. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen op deze avond.

U bent welkom om 20.00 uur in Nij Franjum. Wilt u alleen de lezing bijwonen, loop gerust om 20.30 uur binnen.

Graag tot ziens op woensdagavond 13 maart.

Het Bestuur.

Agenda jaarvergadering 2019

Uitvaartvereniging Marssum

Het bestuur van de Uitvaartvereniging Marssum nodigt u uit de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden in Nij Franjum op woensdag 13 maart 2019.

Aanvang  20.00 uur.

Agenda:

 •   1.  Opening.
 •   2.  Mededelingen en ingekomen stukken.
 •   3.  Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 2018.
 • 3.1  -Jaarverslag 2018.
 •   4.  Financieel verslag 2018 van de penningmeester.
 •   5.  Verslag van de kascommissie.
 •   6.  Benoemen nieuw lid kascommissie.
 •   7.  Vaststellen ledenbijdrage over 2019.
 •   8.  Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2019.
 •         (een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart daadwerkelijk door / via ons wordt verzorgd)        
 •   9.  Vaststellen begroting 2019.
 • 10. Bestuursverkiezing:
 •        Aftredend en niet herkiesbaar : Adriana Breuker. 
 •        Aftredend en herkiesbaar         : Tineke van der Ploeg – Wagenaar. 
 •        Het bestuur stelt voor om de heer Pieter Dirk Sikkema als nieuw bestuurslid te benoemen.
 •        Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
 • 11. Rondvraag.
 • PAUZE
 • Vanwege de vele positieve reacties heeft het bestuur ook dit jaar weer een spreker uitgenodigd.
 • Notaris Koelma van Jelsma Koelma Notarissen en juridische adviseurs zal ons deze avond meer vertellen over erven en het erfrecht.
 • 12. Sluiting

Graag tot ziens,  

Het bestuur.