Jaarlijkse Ledenvergadering

Uitvaartvereniging Marssum houdt op woensdag 7 maart 2018 haar
jaarlijkse ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats in Nij Franjum.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1.Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3.Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 2017
-Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag 2017 van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoemen nieuw lid kascommissie
7. Vaststellen ledenbijdrage over 2018
8. Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2018
(een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart daadwerkelijk
door / via ons wordt verzorgd)
9. Vaststellen begroting 2018
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend : Adriana Breuker – niet herkiesbaar
Het bestuuris op zoek naar een kandidaat . Bent u nieuwsgierig naar het reilen en
zeilen van de vereniging, ga in gesprek met één van de bestuursleden en wordt
overtuigd van het belang om de vereniging in stand te houden.
11. Rondvraag
PAUZE
De avond wordt vervolgd met een lezing over euthanasie door de heer D. Dooren.
12. Sluiting

Graag tot ziens.

Het bestuur.